Fonduri Nerambursabile: ce sunt și posibilități de accesare

10 Minute

Fonduri Nerambursabile: ce sunt și posibilități de accesare

Fondurile nerambursabile reprezintă sume de bani acordate de către un finanțator (de regulă de către o entitate supranațională – un exemplu relevant fiind Uniunea Europeană (UE) – sau de către stat) prin care se urmărește atingerea unor obiective de interes (supra)național. De regulă, cele două tipuri de obiective sunt asemănătoare din punct de vedere al conținutului, dar nu și din perspectiva dimensiunii (cu unele excepții, fondurile nerambursabile provenite de la UE sunt mai mari decât cele provenite din acțiunile inițiate de stat).

Vezi finanțările europene disponibile pentru acest an!

Pentru a putea fi accesate, sunt necesare de parcurs o serie de etape. De precizat că o parte din acestea privesc negocierile dintre stat și autoritatea responsabilă la nivel european (Comisia Europeană) cu gestiunea fondurilor și nu vor fi tratate (ci doar menționate), întrucât nu privesc în mod direct solicitanții. Figura următoare prezintă pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de această sursă de finanțare:

surse de finanțare femeie cu portofel plin de bani și cu un card în mână

Circuitul fondurilor europene nerambursabile

Astfel, primele cinci etape sunt în afara ariei de acțiune a solicitanților. În schimb, din momentul în care autoritățile de management publică ghidurile de informare, cei interesați pot face propuneri care să îmbunătățească și să amelioreze calitatea actului de informare și rapiditatea cu care pot fi obținute fondurile.

Următoarele trei etape sunt de o importanță majoră în acest proces. Odată cu finalizarea consultării, ministerul de resort (Ministerul Fondurilor Europene – MFE) realizeară deschiderea apelurilor de proiecte. Concret, acesta este momentul când solicitanții pot depune proiecte în aplicația MySMIS 2014, condiția fiind aceea ca proiectele să privească accesarea banilor oferiți în cadrul unui program operațional, respectiv în cadrul unei axe prioritare a programului.

Un program operațional reprezintă modalitatea prin care un stat urmărește să realizeze la nivel național îndeplinirea obiectivelor convenite la nivel supranațional pentru a beneficia de fondurile puse la dispoziție de către autoritatea supranațională. Axele prioritare pot fi definite ca fiind componente ale unui program operațional. Acestea urmăresc îndeplinirea unor obiective particulare care sunt în concordanță cu cel general, urmărit în cadrul programului operațional. României i s-au aprobat de către Comisia Europeană un număr de nouă programe operaționale pentru Cadrul Financiar Multianual 2014 – 2020, după cum urmează:

1. Programul Operațional Capital Uman – alocare de 4,32 mld. euro;

2. Programul Operațional Infrastructura Mare – alocare de 10,84 mld. euro;

3. Programul Operațional de Asistență Tehnică – alocare de 252 mil. euro;

4. Programul Operațional Regional – alocare de 8,25 mld. euro;

5. Programul Operațional Competitivitate – alocare de 1,3 mld. euro;

6. Programul Operațional Capacitate Administrativă – alocare de 553 mil. euro;

7. Programul Național de Dezvoltare Rurală – alocare de 8 mld. euro;

8. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – alocare de 518 mil. euro;

9. Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime – alocare de 168 mil. euro.

De regulă, finanțarea noilor idei de afaceri sau a investițiilor în cazul companiilor deja existente se face prin intermediul Programului Operațional de Competitivitate. Cele două axe de finanțare privesc pe de o parte cercetarea, dezvoltarea și inovarea pentru dezvoltarea competitivității economice și a afacerilor, iar pe de altă parte investiții în tehnologia informației și comunicației. Mai multe detalii despre fiecare program operațional și axele sale prioritare pot fi accesate aici.

Depunerea de proiecte pentru fondurile nerambursabile

Următoarea etapă vizează depunerea efectivă a proiectelor în conformitate cu indicațiile prevăzute în ghidul solicitantului, eventualele nelămuriri urmând a fi soluționate apelând la Helpdesk. Odată ce au fost depuse, proiectele urmează a fi evaluate de către Autoritatea de Management competentă. Evaluatorii analizează proiectele pentru a constata dacă sau nu cerințele de formă și de fond  au fost respectate și pot solicita în acest sens precizări suplimentare de la inițiatori, comunicarea fiind realizată prin intermediul aplicației MySMIS, conform ghidului. Evaluarea reprezintă punctul de cotitură al procesului, de rezultatul ei depinzând continuarea sau sistarea acestuia.

Dacă proiectul a primit aviz pozitiv, atunci beneficiarul va semna un contract de finanțare cu Autoritatea de Management, urmând a începe implementarea în conformitate cu termenele stabilite în contract. Pe măsură ce acesta este realizat, beneficiarii pot deconta cheltuielile efectuate prin depunerea unei cereri de plată sau a unei cereri de rambursare la Autoritatea de Managemet. Ulterior, aceasta transmite către Ministerul Finanțelor Pubice (MFP) – mai precis către Autoritatea de Certificare din cadrul său – declarațiile care privesc cheltuielile decontate. După verificări și dacă nu s-au constatat nereguli, Autoritatea de Certificare trimite către CE documentele necesare în vederea rambursării sumelor cheltuite în cadrul proiectelor. La rândul său, Comisia analizează documentele ce i-au fost înaintate și rambursează sumele cheltuite.

De asemenea, dat fiind contextul actual marcat de pandemia generată de virusul SARS-COV-2, Uniunea Europeană pune la dispoziția firmelor (prin intermediul Guvernului) fonduri europene pentru relansarea economică, această inițiativă fiind transpusă în legislația României prin OUG 130/2020. Ordonanța aminitită face trimitere la trei forme de finanțare:

1. Microgranturi

Acestea nu pot depăși 2.000 euro și nu necesită o contribuție din partea beneficiarului (cofinanțare). Pot fi obținute de către microîntreprinderii (fără salariați), IMM-uri, PFA-uri, ONG-uri și de CMI-uri (unitate cu sau fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice sau private de asistență medicală umană preventivă, curativă, de recuperare și de urgență). De precizat că în cazul PFA și al ONG finanțarea se acordă doar în cazul în care obiectul de activitate corespunde cu unul dintre cele stipulate în anexa 1 a ordonanței 130. Tabelul următor indică principalele cerințe de acordare și posibilele obiective finanțabile:

CerințeDestinații
1. Minim 1 an de activitate până la depunerea cererii de finanțare1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale etc.
2. Cifra de afaceri (31.12.2019) de minim 5.000 euro2. Datorii curente și restante față de furnizori (inclusiv de utilități)
3. Nu au beneficiat de prevederile în vigoare privind șomajul tehnic3. Cheltuieli privind chiriile pe bază de contract
4. Au avut profit în cel puțin unul din ultimele 2 exerciții financiare anterioare (31.12.2018 sau 31.12.2019)4. Cheltuieli cu achiziția de servicii și cheltuieli cu reparații care privesc activitatea curentă
5. Nu au sarcini fiscale restante la data depunerii cererii de finanțare5. Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală (inclusiv materiale de dezinfecție pentru limitarea răspândirii SARS-COV-2
6. Își mențin activitatea cel puțin 6 luni de la acordarea grantului6.Achiziția de obiecte de inventar, utilaje, instalații etc. necesare pentru activitatea curentă
 7. Plata obligațiilor către bugetul statului

2. Granturi pentru capital de lucru

Această facilitate urmărește să acopere o parte din cheltuielile generate de activitatea curentă ale viitorilor beneficiari.Valoarea granturilor este cuprinsă între 5.000 și 125.000 euro și depinde de cifra de afaceri realizată la finele anului 2019, astfel:

Valoare grant (euro), cel mult 15% din cifra de afaceri (CA)Valoare minimă CA (euro)Valoare maximă CA (euro)
5.0005.00050.000
12.50050.001100.000
25.000100.001200.000
37.500200.001300.000
50.000300.001400.000
62.500400.001500.000
75.000500.001600.000
87.500600.001700.000
100.000700.001800.000
112.500800.001900.000
125.000900.0011.000.000

Sursa:Booklet finanțări 2020 IMM în online

Principalii beneficiari vizați sunt IMM-urile și entitățile asimilate acestora din domeniile de activitate afectate mai profund de pandemie (HORECA, turism, servicii de transport, servicii de organizare evenimente). Conform ordonanței, principalele condiții de eligibilitate și destinațiile pe care le pot lua fondurile sunt prezentate în tabelul următor:

CerințeDestinații
1. Au obținut certificat de situații de urgență (în baza OUG 20/2020)1. Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale etc.
2. Au înregistrat profit din activitatea curentă în unul din ultileme două exerciții financiare înainte de depunearea cererii de finanțare (31.12.2018 sau 31.12.2019)2. Datorii curente și restante față de furnizori (inclusiv de utilități)
3. Dispun de coparticipare în valoare de 15% din valoarea grantului3. Cheltuieli privind chiriile pe bază de contract
4. Mențin sau suplimentează numărul de salariați față de momentul depunerii cererii cel puțin 6 luni (excepție în cazul contractelor de muncă încheiate pentru zilieri/sezonieri)4. Cheltuieli cu achiziția de servicii și cheltuieli cu reparații care privesc activitatea curentă
5. Să aibă activitatea oprită/întreruptă, iar cifra de afaceri să înregistreze o diminuare de minim 30% față de aceeași lună a anului precedent (aplicabil lunilor februarie, martie și aprilie)5. Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală (inclusiv materiale de dezinfecție pentru limitarea răspândirii SARS-COV-2
6. Să nu figureze cu debite față de bugetul de stat6.Achiziția de obiecte de inventar, utilaje, instalații etc. necesare pentru activitatea curentă
7. Să facă parte din categoria IMM7. Plata obligațiilor către bugetul statului

3. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Acestea se acordă pentru extinderea capacităților de producție sau de prestare a serviciilor, pentru realizarea de noi unități ale capacităților de producție/servicii existente sau pentru renovarea/modernizarea unităților existente. Granturile sunt cuprinse între 50.000 și 200.000 euro și sunt condiționate de o cofinanțare din partea beneficiarului de 15% (30% în cazul regiunii București – Ilfov). Benificiarii pot fi IMM-urile și asimilate acestora.

Domeniile în care pot fi realizate aceste investiții sunt multiple (lista completă se regăsește în Capitolul IV al ordonanței 130/2020, articolul 19), însă putem aminiti următoarele industrii:

 • Industria alimentară, de panificație, patiserie și asimilate (inclusiv procesare, prelucrare, ambalare și distribuție);
 • Industria auto și serviciile specifice (reparație, spălare etc.);
 • Energie și echipamente/tehnologii/ utilaje pentru eficiență energetică;
 • Construcții și domeniile conexe;
 • Servicii de transport (inclusiv cel internațional);
 • Servicii de reparație și întreținere;
 • Turism;
 • Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • Confecții textile și asimilate;
 • Industria farmaceutică și domenii conexe;
 • Servicii de educație;
 • Tehnologia informației;
 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf.

Criteriile de acordare și destinațiile fondurilor pentru investiții sunt prezentate în tabelul următor:

CerințeDestinații
1. Minim un an de activitate înaintea depunerii cererii de finanțare1. Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, echipamentelor, utilajelor, tehnologiilor, mobilierului etc.
2. Au înregistrat profit din activitatea curentă în unul din ultimele două exerciții financiare2. Cheltuieli cu ahiziția terenurilor (maxim 10% din valoarea proiectului)
3. Se angajează să-și mențină activitatea cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției3. Cheltuieli de consultanță și proiectare, cu managementul de proiect, asistența tehnică etc.
4. Realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul de afaceri anexat la cererea de finanțare în primii 2 ani de la implementare, iar diferența în ultimul an4. Cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli de mediu, de promovare
5. Se angajează să prezinte dovezi privind nivelul costurilor estimate ale proiectului pentru care se solicită finanțare.5. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, materiale sanitare destinate intervenției în situații de urgență în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
6. Nu au obligații restante față de bugetul de stat6. Alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului

Cererile de finanțare vor putea fi depuse după deschiderea apelurilor de proiecte (august – septembire 2020), acestea urmând a fi selectate pentru evaluare și finanțare în ordinea depunerii cererilor, respectând criteriile precizate în ghidul solicitantului. În momentul de față, acest ghid este în dezbatere publică până pe 24 august. De precizat că aceste finanțări se realizează prin intermediul Programului Operațional Competitivitate (mai multe detalii aici).

surse de finanțare femeie cu portofel plin de bani și cu un card în mână

Alte tipuri de fonduri nerambursabile

În afară de cele trei facilități menționate, mai există alte șapte astfel de inițiative (finanțare europeană, dar și din bugetul de stat). Cu toate acestea, ghidul solicitantului nu a fost publicat încă. Acestea sunt:

1. Schemă de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de COVID-19

Această inițiativă își propune să acorde finanțare nerambursabilă chiriașilor din marile centre comerciale pentru finanțarea chiriilor în perioada în care activitatea le-a fost afectată activitatea de starea de urgență sau de alertă (maxim trei luni). Aceste fonduri, în valoare de cel mult 30.000 euro, nu necesită cofinanțare din partea beneficiarului.

2. Granturi pentru investiții în energie regenerabilă pentru IMM-uri

Aceste fonduri se acordă pentru achiziționarea de panoruri fotovoltaice (maxim 27KW) și pentru achiziționarea, respectiv montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule. Sunt vizate două industrii: hotelieră și auto. Finanțarea nu poate depăși 30.000 euro, nefiiid necesară coparticiparea.

3. Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor

Se urmărește în principal îmbunătățirea competitivității prin creșterea productivității muncii în sectoarele de activitate identificate prin Strategia Națională pentru Competitivitate (poate fi consultată aici). Valoarea finanțării variază între 200.000 și 1 mil. euro, fiind necesară însă și o cofinanțare de 10% din valoarea proiectului. Concret, finanțarea poate fi utilizată pentru contruirea, modernizarea sau extiderea spațiului de producție. De asemenea, banii pot fi întrebuințați și pentru achiziția de active corporale/necorporale sau instrumente de comercializare online.

4. Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor

Prin această finanțare se urmărește dezvoltarea unor produse, servicii sau aplicații din domeniul IT&C care să vină în sprijinul IMM-urilor din alte sectoare de activitate și a autorităților publice. De asemenea, finanțarea se adresează și microîntreprinderilor și IMM-urilor din alte industrii pentru creșterea competitivității. Valoarea grantului variază între 30.000 și 100.000 euro.

5. Grant de finanțare pentru antreprenoriat rural

Aceste fonduri pot fi obținute de firmele din mediul rural care desfășoară activități non-agricole sau care procesează și distribuie produsele agricole realizate de micii producători. Granturile diferă în funcție de numărul de noi locuri de muncă create. Astfel, pentru 2 locuri de muncă create, suma maximă ce poate fi obținută este de 40.000 euro, în timp ce pentru 5 locuri noi de muncă se pot obține până la 100.000 euro.

6. Grant de finanțare a programelor de educație digitală a angajaților

Companiile care își doresc să ofere angajaților posibilitatea de a se forma și perfecționa au opotunitatea de a obține între 30.000 și 100.000 euro. Sumele pot fi utilizate pentru a educa forța de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți sau linii de producție automatizate și asimilate). Fondurile pot fi direcționate și pentru a furniza personalului competențe de bază în domeniul utilizării programelor informatice generale și specializate.

7. Start-up TECH (fostul Start-up Nation)

Aceste granturi, în valoare de cel mult 42.000 euro/proiect, sunt acordate pentru finanțarea companiilor nou-înființate care pun accentul pe inovație. Pot fi achiziționate active corporale și necorporale, fiind în discuție includerea costurilor operaționale (salarii, chirii, utilități etc.).

Fondurile nerambursabile reprezintă o oportunitate foarte bună pentru dezvoltarea afacerii, însă de cele mai multe ori solicitantul trebuie să dispună de o sumă minimă pe care să o investească. Este recomandată contactarea unui consultant specializat în atragerea de finanțare nerambursabilă deoarece, pe lângă faptul că poate ajuta afacerea să aleagă instrumentul cel mai potrivit pentru nevoile sale, posedă experiență în scrierea proiectelor, dar și în ceea ce privește desfășurarea procesului în ansamblul său.   

Articol scris de George Chiriac

Vinde mai mult organic

Citește GRATUIT Ghidul Obține Clienți pentru SEO în 2022

Coș
Pentru a-ți oferi o experiență mai bună folosim Cookie-uri!
Start typing to see products you are looking for.